سالمندان در کلام اولیا

 

               طرف اول                   طرف دوم

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم