توصیه های بهداشتی به سالمندان

 

              طرف اول                    طرف دوم

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم