24ساعت با سالمندان

 

             طرف اول                         طرف دوم

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم