دانش آموزان پیشاهنگ مهربانی

 

           طرف اول                                   طرف دوم


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم