لوح تقدیر اهدا شده از طرف هفت باغ مهربانی به مدیریت جایگاه سوخت

و نیز به جناب آقایان حمیدرضا افضلی - کمال روهنا - مجید فتح الهی - مجید عیسی بیگلو - حسین اعلاپور - عبداله اسماعیلیان - علی شهبازی - مهدی عیسی بیگلو - ستار بیگلری لوح تقدیری به عنوان یادبود اهدا شد.

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم