لوح گرفته شده از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری درسال 96


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم