اهدای لوح به قنادی مینا از طرف هفت باغ مهربانی


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم