لوح گرفته شده از خانه تعاونگران استان زنجان در سال 96


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم