اهدای لوح از طرف هفت باغ مهربانی به معلمان گرامی


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم