پوسترها

پوستر اول          پوستر دوم          پوستر سوم           پوستر چهارم          پوسترپنجم

پوستر ششم      پوستر هفتم         پوستر هشتم          پوستر نهم             پوستردهم

 

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم