پوسترها

پوستر اول          پوستر دوم          پوستر سوم           پوستر چهارم          پوسترپنجم

پوستر ششم      پوستر هفتم         پوستر هشتم          پوستر نهم             پوستردهم

 


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم