اهدای نقدی اینترنتی

اشخاص حقیقی                              اشخاص حقوقی

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم