لیست همیاران

لیست همیاران موسسه خیریه هفت باغ مهربانی

همیاران اهدای نقدی
اهدای نقدی مستمر حقیقی     حقوقی
اهدای نقدی تاج گل / بنر تسلیت حقیقی     حقوقی 
 
همیاران غیر نقدی
تامین کالا حقیقی     حقوقی
ارائه خدمات اجرایی حقیقی     حقوقی
ارائه خدمات مشاوره حقیقی     حقوقی

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل