تاج گل و بنر

 

 پرداخت اینترنتی

شما  خیرین عزیز میتوانید برای اعلام تسلیت و همدردی با دوستان و آشنایان، به مؤسسه فرزانگان سالمند زنجان(هفت باغ مهربانی)سفارش بنرتسلیت و تاج گل مصنوعی بدهید تا هم در کار خیر ما را یاری کنید و هم اینکه همدردی خود را با آن عزیزان اعلام می نمایید.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل