تکمیل و ارسال فرم همیاری

جهت دانلود فرم همیاری بر روی دکمه زیر کلیک نماییدفرم های همیار

دانلود فرم همیاری

پس از دانلود ، فرم تکمیل شده را از طرق زیر به موسسه ارسال نمایید

1- ارسال به آدرس پستی
2- ارسال از طریق فکس  02433441106
3- ایمیل به daftar.salmandan@gmail.com

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل