سرآغاز موسسه خیریه هفت باغ مهربانی

  

  *** سرآغاز ***

مؤسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان(هفت باغ مهربانی)به منظور توسعه اندیشه نیکوکاری و دعوت از آحاد مردم مهربان برای میزبانی از سالمندان عزیز تأسیس یافته تا به بهانه های مختلف، گلریزانی از مهربانی مردم را نثار قدم های مادران و پدران سالمند بنماید.

گروهی از تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن به عنوان بانیان مؤسسه، در فروردین سال1394 بقصد قرب الهی پیمان مقدس خدمت به سالمندان را در میان خود منعقد کردند و با رویکرد مشارکت مردمی و اخذ مجوز از مراجع ذیربط، مؤسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان راتأسیس نمودند. بانیان مؤسسه پس از جلسات متوالی با مسئولین محترم اداره بهزیستی استان زنجان، ایجاد هفت باغ مهربانی را با در اختیار گرفتن مرکز نگهداری سالمندان زنجان در فروردین ماه 1395آغاز نمودند.

مؤسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان(هفت باغ مهربانی)، این مرکز را با 70نفر سالمند مرد تحویل گرفت و طی ماه های منتهی به بهمن ماه 1395 با همراهی شهروندان فهمیم، فرهیخته و مهربان زنجان نسبت به پیشبرد اقدامات زیر توفیق یافت.

-تعمیرات اساسی آسایشگاه، سالن غذاخوری و سرویس های بهداشتی

-تعمیرات اساسی تأسیسات و تجهیزات منصوبه و جایگزینی تعدادی از آنها با تجهیزات جدید

-توسعه و بهسازی محوطه برای هوا خوری سالمندان

-تقویت امور بهداشتی، درمانی و تغذیه سالمندان

-اجرای برنامه های گذران اوقات فراغت(شامل انواع برنامه های مفرح و مذهبی)

-تمهیدات لازم برای بازدید اقشار مردم، مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی از مرکز نگهداری سالمندان

این مؤسسه امیدوار است این راه را با اهتمام مجدانه اعضای هیأت امناء و تداوم همراهی مشفقانه مردم بزرگوار و مهربان زنجان با موفقیت طی نماید.


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم