مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر

مراقبت از بيماران مبتلا به آلزايمر طيف وسيعي از نيازهاي جسمي، عاطفي و مالي را در بر مي گيرد که ناشي از تخريب تدريجي و غير قابل کنترل خود و ذهن بيمار است. مراقبين و پرستاران مهمترين نقش را در تامين محيط مناسب و ارايه مراقبت با کيفيت براي بيماران مبتلا به آلزايمر بر عهده دارند. از اين رو پژوهش حاضر با هدف شناخت تجربه و ديدگاه مراقبين بيماران مبتلا به آلزايمر از مراقبت در خانه هاي سالمندان صورت گرفت.
روش: در اين مطالعه 13 مراقب در خانه هاي سالمندان (3 مرد و 10 زن) به شکل مبتني بر هدف انتخاب شدند و مورد مصاحبه نيمه ساختاردار قرار گرفتند. تحليل داده ها از طريق روش تحليل محتوا صورت گرفت که پس از غوطه وري و تحليل داده ها، کدهاي اوليه استخراج گرديد. جهت تعيين مفاهيم اصلي، کدهاي اوليه در چند مرحله مورد بازبيني، بررسي و طبقه بندي قرار گرفت. در نهايت 3 مفهوم و 17 زير مفهوم به دست آمد.
يافته ها: از مجموع مصاحبه ها 850 کد اوليه به دست آمد. اين کدها در طي فرايند تجزيه و تحليل در سه مفهوم اصلي شامل ابعاد مراقبت، مبناي مراقبت و ويژگي مراقبت و نيز 17 زير مفهوم طبقه بندي شد.
نتيجه گيري: مراقبت ها بيشتر متمرکز بر بعد فيزيکي و بر مبناي مراقبت هاي روزمره و مشابه ساير سالمندان ارايه مي شد. در اين تجارب اگرچه رد پاي ابعاد ديگر مراقبت نيز مشهود بود، اما تشريح آن ها حاکي از عملکرد غير حرفه اي، مبتني بر حس عامه و تجربه شخصي بود. اميد است که با آموزش پرسنل، آشناسازي آنان با نحوه بررسي نيازها و ويژگي مراقبت از اين بيماران و به کارگيري پرسنل آموزش ديده به تعداد کافي، مراقبتي جامع در ابعاد مختلف را براي بيماران فراهم نمود و به اين ترتيب موجبات ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آلزايمر را مهيا ساخت.

 

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل